Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom internetového obchodu www.kozmetika-esthederm.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť zoznámiť sa pred odoslaním svojej objednávky a je dostatočne upozornený na to. Kupujúci po odoslaní svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu www.kozmetika-esthederm.sk je ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o. So sídlom v Bystřici pod Hostýnem, Přerovská 38, PSČ 768 61, Česká republika, IČO: 02861020, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 82713. Miesto plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je kancelária Ostrava, Budova Zepter, 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Česká republika a v prípade osobního odberateľa odberateľské miesto predajcu uvedené na www.kozmetika-esthederm.sk určené kupujúcim v objednávke.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva o kupovaní, zmluva o diele alebo prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak sú zmluvné strany na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predajca.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nedá v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojej profesie.

Kupujúci, ktorý nie je zákazník, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojej profesie.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Pravidelne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu www.kosmetika-esthederm.cz odoslaná popř. Prostredníctvom telefónu prijatá objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predajcom, pričom kupujúci je svojou návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný 21 dní od odoslania objednávky.

Predávajúci potvrdí nepodložene obdržanie objednávky podľa § 1827 ods. 1 občianského zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva uzatvára akceptáciu návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy od predajcu, za akceptovanie sa považuje odoslanie tovaru od predajcu kupujúcemu alebo výslovné prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy na strane predajcu prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií až do okamžiku odoslania tovaru. Táto skutočnosť je povinná oznámiť kupujúcemu kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol osobitne dohodnutý po dohode, je stanovená storno poplatok vo výške 50% z nákupnej ceny tovaru.

Kúpna zmluva sa uzavtvára v českom jazyku. Kúpna zmluva je po uzatvorení archivovaná len na dobu potrebnú nutnú pre jej vybavenie, přičom po uplynutie tejto doby môže byť zprístupnena písomná žiadosť spotrebiteľa. Zmeniť objednávku a opraviť chyby možno do okamžiku odoslania tovaru na odoslanie.

4. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 občianského zákonníku

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru (pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom sú viaceré druhy tovaru alebo dodanie viacerých častí odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, pri kúpnej zmluve, ktorej predmetom je opakovaná pravidelná dodávka Tovar, od dátumu prevzatia prvého dodávky tovaru).

Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predajcu, spoločnosť ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o. So sídlom v Bystřici pod Hostýnem, Přerovská 38, PSČ 768 61, IČO: 02861020, zapísané v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 82713, na adresu kozmetika-esthederm.sk, ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o, Budova Zepter, 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Česká republika, Alebo e-mailom: info@kosmetika-esthederm.cz formou jednostranného právneho konania (napríklad poštou poslaným poštou poštou, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový vzor na odstúpenie od zmluvy, nie je však jeho povinnosťou. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, je potrebné odložiť odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vrátia mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predajca oznámi odstúpenie od kúpnej zmluvy, všetky platby prijaté od spotrebiteľa vrátane nákladov na dodávku (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v V dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší spôsob štandardnej dodávky ponúkaný predajcom). Pro vrátenie plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil na provedení prvotnej transakcie, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade nevzniknú spotrebitelia ďalšie náklady. Platba vráti predajca až po obdržaní vráteného tovaru alebo preukáže spotrebiteľovi, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zboží bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí odosielateľ vrátiť spotrebiteľovi alebo ich odovzdať na adrese Kozmetika-Esthederm.sk, ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o., Budova Zepter, 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Česká republika, kde spotrebiteľ znáša náklady Spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanou, ak spotrebitel odošle kupujúcemu tovar pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ je zodpovedný iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom ako je potrebné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s § 1837 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy:

 • a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • b) o dodávke tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od podnikateľského záujmu a ku ktorej môže dôjsť počas uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ktorých cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávislých na voľbe podnikateľa,
 • d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
 • e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zkaze, ako aj tovaru, ktoré boli po dodaní nenávratne zmiešané s inými tovarmi,
 • f) o opravu alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; Neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných oprav alebo dodávok iných než vyžiadaných náhradných dielov,
 • g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vyňal z hygienických dôvodov a nie je možné ho vrátiť,
 • i) o dodávke zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • i) o dodávke novin, periodik alebo časopisov,
 • j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využívaní voľného času, ak podnikateľ toto plnenie poskytuje v určenom termíne,
 • k) uzavreté na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby, alebo
 • l) o poskytnutí digitálneho obsahu, ak nebol dodaný s hmotným nosičom a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá nárok na odstúpenie od zmluvy.
  Odstúpenie od zmluvy bez udanie dôvodu nie je možné, ak bolo už čiastočne spotrebované. Nejde takisto odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého charakter vylučuje, najmä z hygienických dôvodov (napr. Krémy, masky, prášky, kreslá na líčenie, atď.). Ak bude vrátený tovar neúplný, poškodené alebo viditeľne opotrebované, môže sa predávajúci uplatniť náhradu škody.

5. Odstúpenie kupujúceho, ktoré nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

6. Doprava

Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúceho a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predajcu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.kozmetika-esthederm.sk.

7. Platobné podmienky

Dobierka – peniaze za tovar platia kupujúcemu až pri prevzatí tovaru pošty poštou (kuriérovi alebo poštou.
Bankoví prevod – po obdržaní objednávky zašle kupujúcemu kupujúceho výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúceho na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný alebo odovzdané. Tento spôsob platby nákupnej ceny je považovaný za zálohovú platbu za nákupnú cenu.
Hotové (osobný odber) – tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru na predajnom mieste, po potvrdení e-mailom od predajcu, že tovar je na pobočke pripravený na sklad.
Platební karty – veľmi pohodlný spôsob platby. Po vytvorení objednávky ste boli presmerovaní na bezpečnú platobnú bránu bankovej spoločnosti GoPay, kde zadáte potrebné údaje. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne ihneď a odosielame najneskôr nasledujúci pracovný deň. Podporujeme bezpečný protokol. Naši pracovníci nemajú prístup k údajom o vašej karte, všetko je iba v rukách GoPay.

8. Právo z vadného plnenia

Právo kupujúceho z nesprávneho plnenia zakladá vadu, ktorá má za následok prechod nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho zakladá aj neskôr vzniknutú vadu, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

 • a) na odstránenie závady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chybného tovaru,
 • b) na odstránenie vady opravou veci,
 • c) na primeranú zľavu z nákupných cien, alebo
 • d) odstúpte od zmluvy.

Kupujúci informuje predajcu, aký bol jeho právo, pri oznámení vady alebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu sa kupujúci nemôže zmeniť bez súhlasu predajcu; Na neplatí, žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopravitelná. Neodstraní-li predajca vady v primeranej lehote alebo oznámi kupujúcemu, že vady neodstránia, môže kupujúci požadovať miesto vyvrátenia závady primerané zníženie z nákupnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy.

Nezvolí-li kupujúci svoje právo včas, má právo ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z nákupnej ceny.

Dokud kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predajca dodať, čo nie je k dispozícii, alebo odstrániť právnu závadu. Vady môže byť predávajúcim odstránený podľa svojho výberu opravou veci alebo dodáním nového veci; Voľba nesmí kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak kupujúci požaduje zľavu z nákupnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy, môže kupujúci odmietnuť odstúpiť. Provedenou volbu sa kupujúci nemôže zmeniť bez súhlasu predajcu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani nevyžaduje dodanie nového veci, nemôže vrátiť vec v takom stave, v akom ho obdržal. Neplatí,

 • a) došlo k zmene stavu v dôsledku preskúmania za účelom zistenia vady veci,
 • b) použije kupujúci vec ešte pred objavením vady,
 • c) neschopnosť kupujúceho nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave jednáním alebo opomenutím, alebo
 • d) prodal-kup kupo vagy pred odhalením vady, spotreboval-li ji nebo zmenil-li věc při obvyklém použití; Stalo sa tak iba čiastočne, vráti kupujúcemu kupujúcemu, čo ešte vráti, a dáva predajcovi náhradu do výšky, v ktorej mal prospech z používania veci.
  Neoznámil-li kupujúci vadu veci včas, stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Práva z vady sa uplatňujú u predajcu na týchto adresách:

Pre zasielanie tovaru: Kozmetika-Esthederm.sk, ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o., Budova Zepter, 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Česká republika

Po obdržaní chybných vecí je vystavený reklamný formulár, ktorý je v prípade odoslania reklamovaných vecí zaslaný na e-mail a najneskôr do 24 hodín od obdrženia chybnej veci. V prípade podania reklamácie osobne je vystavený na mieste. Reklamácie sa vyriešia ihneď, v zložitejších prípadoch, ktoré vyžadujú posúdenie, do 30 dní.

9. Práva z vadného plnenia a záruka za kvalitu v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá vady, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci veci prevzal,

 • a) vlastnosti, ktoré neboli stanovené v dohode, také vlastnosti, ktoré predajca alebo výrobca opísal alebo očakával od kupujúcej s prihliadnutím na povahu tovaru a na základe reklamy, ktorú vykonal,
 • b) sa použije na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvedie alebo k ktorému sa má tento druh obvykle používať,
 • c) ak je kvalita alebo prevedenie stanovené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • d) je vec v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak kupujúci požaduje dodanie nového tovaru bez vad, ak nie je neprimeraný vzhľadom na povaze vady, ale v prípade, že vada sa vzťahuje iba na časť veci, kupujúci môže požadovať len výmenu časti; Nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak má kupujúci právo na bezplatnú odstránenie chyby, je možné ho odstrániť bez zbytečného odkladu.

Právo na dodanie nového tovaru alebo výmeny komponentu má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže veci správne užívať pre opakované výskyt chyby po opravách alebo väčšie množstvo závad. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

Neodstoupí-li kupujúci od zmluvy nebo neuplatní-li právo na dodávku nového tovaru bez vad, na výmenu jeho časti alebo na opravu veci, môže požiadať o primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu predajca nedokáže dodať novú vec bez vad, vymeniť jeho časť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, ak predajca neopraví v primeranom čase nápravu, alebo ak by došlo k závažným ťažkostiam v súvislosti s nápravou pre spotrebiteľov.

V prípade, že dodaný tovar nemá vlastnosti a kvalitu, ktoré dohodli obidva strany, uhradí všetky náklady na doručenie veci predajcovi, rovnako ako od neho späť k zákazníkovi predajcu.

Práva z vady sa uplatňujú u predajcu na týchto adresách:

Pre zasielanie tovaru: Kozmetika-Esthederm.sk, ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o., Budova Zepter, 28. října 68/165, 709 00 Ostrava, Česká republika

Požiada o to kupujúci, potvrdí mu predajca v písomnej forme, v akom rozsahu a po jakou dobu trvá jeho povinnosti v prípade nesprávneho plnenia. Nebráni to povaha veci, môže byť potvrdené nahradením dokladu o zakúpení veci obsahujúceho uvedené údaje.
Uplatní-li kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí predajca v písomnej forme, v ktorej bol uplatnený nárok, ako o prevedení opravy a dobu jeho trvania.

10. Záruka za kvalitu v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za kvalitu tovaru, ak nie je výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnutá. Zodpovednosť predajcu za vady sa v tomto prípade riadi občanským zákonníkom.

11. Ceny a platnosť ponúk

Všetky ceny produktov a služieb sú uvedené s DPH, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH uzavrie kúpnou zmluvou popř. Do odoslania tovaru mení, je kupujúci s ohľadom na druh platby vybraný kupujúcim povinný zaplatiť nedoplatku nákupnej ceny resp. Predajca bezodkladne zašle kupujúcemu e-mail s výzvou na oznámenie, kde je možné zaplatiť kupujúcemu preplatenie nákupnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane akcií platia do odvolania alebo výprodeje zásob.

12. Zľava a zľavové kupóny

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernosť, objemové, za odporúčanie známemu atď.). Každá zľavu má pravidlá pre použitie.

V prípade, že sa zľavový alebo zľavový kupón bude uplatňovať v rozpore s pravidlami pre danú zľavu alebo zľavový kupón, má predajca právo odmietnuť uplatnenie tohto zníženia alebo kupónu. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vyriešiť objednávku bez tohto zníženia alebo uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnych zľavnení sú priložené buď priamo na zľavu, alebo sú uvedené v zľave odkaz na webovú stránku, kde sú podrobne popísané pravidlá zľavy alebo sú k dispozícii na požiadanie. V prípade, že dôjde k výkladu zľavy na nejasnosti, platí výklad používateľa predajcu.

Každú zľavu alebo kupón možno uplatniť iba raz, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo odmietnuť takú zľavu uznať.

V prípade, že kupujúci uplatní zľavu kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom a neaktualizuje kupónovú darčekovú poukážku, má predajca právo takéhoto uplatnenia slevy a odmietnuť kupónové kupóny.

V prípade, že je hodnota darového vkladu alebo zľavového kupónu vyššia ako hodnota nákupu, rozdiel nie je prevedený na novú vklad alebo kupón a suma nevyčerpanej sumy sa nevypláca späť.

13. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu oznámené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom, okrem prípadov nevyhnutných na realizáciu kúpnej zmluvy na základe týchto VOP, a budú sa s nimi zaobchádzať podľa zákona č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov. Kupujúci po zaslaní objednávky udeľuje predávajúcemu, spoločnosti ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o. So sídlom v Bystřici pod Hostýnem, Přerovská 38, PSČ 768 61, IČO: 02861020, v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, súhlas s spracovaním osobných údajov poskytovaných v rozsahu meno, adresa, dátum narodenia, telefón a e-mailové spojenie, a to 10 rokov od odoslania objednávky. Tieto údaje slúžia predovšetkým na splnenie kúpnej zmluvy, zjednodušenie objednávok kupujúceho v budúcnosti a kontrolu veku zákazníka. Držiteľ ako spracovateľ osobných údajov je súčasne ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zabraňujúcou ich zneužívaniu. Kupujúci môžu kedykoľvek požiadať o ich zmenu alebo vymazanie e-mailom. Svoje údaje môže kupujúci zmeniť na internetových stránkach www.kozmetika-esthederm.sk v sekcii „Váš účet“.

Po uskutočnení objednávky bude spoločnosť Allegro Group CZ, s.r.o. Pre zaslanie hodnotiaceho dotazníka v rámci služby „Overení zákazníkov“. Na uvedenou e-mailovú adresu bude počas 10 dní od nákupu odoslaný odkaz na dotazník, v ktorom môže zákazník hodnotiť kvalitu služieb a produktov, s ktorými kupujúci výslovne súhlasí.

Kupujúci vstup do webovej stránky www.kosmetika-esthederm.cz súhlasí s ukladaním tzv. Cookies a pixelových značiek v jeho počítači.

14. Vyjadrite svoj názor

V priebehu nasledujúcich 14 dní Vám bude zaslaný hodnotiaci dotazník Heureka.cz. Môžete sa podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s inými. Budeme veľmi rád, ak vyplníte dotazník.

15. mojeID

Používatelia, ktorí používajú na prihlásenie do svojho účtu mojeID, môžu kedykoľvek požiadať o opätovné rozdelenie svojich účtov. Stačí vyplniť žiadosť na email info@kosmetika-esthederm.cz

16. Elektronická fakturace

Spotrebiteľom je vystavený doklad o objednávke formou elektronickej faktúry. Tu si môžete kedykoľvek stiahnuť z odkazu zaslaného v e-maile o výpise zákazky. Elektronická faktura je k dispozícii na stiahnutie v užívateľskom účte a kedykoľvek na požiadanie na e-mail info@kosmetika-esthederm.cz

17. Záverečené ustanovenie

Objednávka spotrebiteľa je po jej doručení predávajúcemu ako návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy archivovaná s cieľom splnenia a ďalšie dôkazy. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú zrejmé pre spotrebiteľa z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Náklady na používanie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) Na realizáciu samotnej objednávky nese kupujúci. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľom ich archiváciu a reprodukciu.

Subjekt mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, Zřízená zákonom č. 64/1986 Sb., O Českej obchodnej inšpekcii, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť prostredníctvom e-podateľne na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Ďalšou možnosťou je riešiť online prostredníctvom platformy ODR. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úřad pre ochranu osobných údajov podľa zák. č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, www.uoou.cz

Odchylenie sa od VOP môže iba písomným súhlasom oboch strán. Doplňujúce alebo odlišné podmienky obchodného partnera sa nevzťahujú na zmluvné vzťahy uvedené v týchto VOP.

Znenie týchto VOP môže zhotoviteľ zmeniť alebo doplniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o. Vstupujú do platnosti a účinnosť dňa 1. 9. 2016.